Spørgsmål & svar om Opholdsstedet i Juelsminde

Hvornår startede Opholdsstedet i Juelsminde?
Opholdsstedet blev etableret og startet op i 2012, og siden har mange unge opbygget nye relationer, udfordret sig selv i nye omgivelser og lært af deres fejl og succeser, men vigtigst af alt har de udviklet sig som mennesker og fået gode minder for livet.
Hvem bor på Opholdsstedet i Juelsminde?
Opholdsstedet er et socialpædagogisk døgntilbud til børn og unge, som er mere eller mindre udfordret i deres livssituation.
Det er børn og unge, der af den ene eller anden årsag ikke kan bo derhjemme. Det kan være børn og unge med komplekse vanskeligheder – både af mental og miljømæssig art.
Alle sammen er det børn og unge, der gerne vil have, at det går dem godt, gerne vil have venner og succes, og som har brug for tætte relationer, vejledning og støtte samt et fællesskab at udvikle sig i.
Hvordan er Opholdsstedet godkendt?
Opholdsstedet Juelsminde er en privat, selvejende institution beliggende i Hedensted Kommune.
Det Socialpædagogiske døgntilbud er godkendt af Socialtilsyn Midt, og samme instans fører også tilsyn. Det sikres, at opholdsstedet lever op til gældende krav på området.
Opholdsstedets bestyrelse godkender og indsender det reviderede regnskab til Socialtilsyn Midt; tilsynet godkender opholdsstedets budget.
Hvordan er Opholdsstedets økonomi organiseret?
Månedstaksten på Opholdsstedet Juelsminde er beregnet på baggrund af et godkendt budget. Månedsprisen kan variere afhængig af den enkelte unges behov og betales af de respektive kommuner, der indskriver de unge på opholdsstedet.
Grundtaksen i 2020 er pr. måned: 68.894 kr.
Døgntaksten i 2020 er: 2.265 kr.
Ved indskrivning underskrives en kontrakt mellem den anbringende kommune og opholdsstedet.
Opholdsstedet Juelsminde er etableret af en socialpædagogisk fond. I flg. vedtægterne kan et evt. overskud kun bruges af opholdsstedet, og hvis opholdsstedet skal lukke, skal Socialtilsyn Midt godkende den overførsel, der kan ske af et evt. overskud til en fond med lignende formål.
Opholdsstedet har et budget til dækning af driftsudgifter, som godkendes af tilsynet.
Opholdsstedets regnskaber revideres af statsautoriseret revisor.
Socialtilsyn Midt godkender opholdsstedets budget og fører tilsyn med opholdsstedets økonomiske forhold.
Hvordan bruges pengene på Opholdsstedet?
Det er lederen og bestyrelsen, der i samråd sørger for, at der er driftsbudgetter, som lederen og personalegruppen kan styre den daglige økonomi efter.
Lederen af opholdsstedet står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk og økonomisk inden for de aftalte rammer.
Hvordan er Opholdsstedet organiseret rent juridisk?
Opholdsstedet Juelsminde er en selvejende fond. Bestyrelsen blev oprindeligt udpeget af fondens stiftere. Herefter er bestyrelsen selvsupplerende. Det er bestemt i fondens vedtægter, hvilke kompetencer bestyrelsesmedlemmerne skal besidde. Socialtilsyn Midt fører tilsyn med, at bestyrelsen lever op til sit ansvar.
Opholdsstedets leder er Ellen Holberg Petersen.
Er Opholdsstedet en del af Tvind?
Opholdsstedet Juelsminde er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele idéer og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.
Mange af skolerne og opholdsstederne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom OL- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne og Efterårskoncert på Juelsminde Dagskole, hvor hver skole optræder med teater eller poesi, sang og kunst – og Vinterkoncerten, som er et klassisk koncert-arrangement i Holstebro Musikteater.
Det handler ikke kun om uddannelse, men også om dannelse.
Hvilke fordele er der ved at være en del af Tvind?
Ved at være flere institutioner der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.
Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene og de unge.
Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler, der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.
Er Opholdsstedet en selvstændig institution?
Opholdsstedet Juelsminde er en selvstændig enhed uden ejer (en fond), så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af opholdsstedet efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriseret revisor, og godkendes af bestyrelse og tilsynsmyndigheder.
Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.
Hvad betyder det at være i Lærergruppen?
Lærergruppen blev formet af en lille gruppe lærere, der i 70’erne lagde alle deres ressourcer sammen for at etablere skoler i Danmark. Lige siden har mennesker fra Lærergruppen taget mange nye initiativer både på skole- og uddannelsesområdet, inden for energispørgsmål og udviklingshjælp, og aktiviteterne har bredt sig til mange lande.
Mennesker fra Lærergruppen arbejder ikke bare med skole og undervisning, men også med sociale opgaver, udviklings- og miljøprojekter og produktion. Lærergruppen er en privat sammenslutning af mennesker. Den har ingen formel struktur, ingen juridisk status, ej heller nogen religiøs eller politisk tilknytning.
Ejer Opholdsstedet sine bygninger?
Opholdsstedet Juelsminde lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som fortrinsvis udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.
Lejekontrakterne, som opholdsstedet har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.
Fælleseje, hvem er det?
Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.
Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.
Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål.
Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejder for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.
Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.
Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.
Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.
Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.
Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed og landbrug.
Er Opholdsstedet Juelsminde byens kulturhus?
Faciliteterne på opholdsstedet danner rammerne for mange forskellige arrangementer i årets løb.
Vores festsal bruges flittigt af lokale foreninger og foredragsholdere, til afholdelse af familiedage og sommerlejre samt til caféaftener for internationale borgere fra by og opland.
Sportshallen indtages af børnefødselsdage og naboer, der udfordrer hinanden i en rask badmintonkamp, og så omdannes den to gange om året til henholdsvis en teatersal og en koncertsal, når vi afholder vores store events Sommerteaterstævne og Efterårskoncert.
Arrangementerne er for indbudte skoler, samarbejdspartnere og lokalbefolkningen.